Oppilaiden tasa-arvotyöryhmän työskentelyArabian peruskoulun vapaaehtoisista 8.-luokkalaisista koottiin työryhmä, joka suunnitteli keskustelumateriaalit kaikille luokille koulussa koetusta tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta. Meitä ilmoittautui mukaan seitsemän oppilasta. Kokoonnuimme ensin opettajan kanssa pohtimaan, miten tasa-arvosuunnitelma käsitellään luokissa.  Jaoimme materiaalit kahteen osaan: 1.-4. luokat ja 5.-9. luokat.

Yli 30 luokkaa keskustelivat aiheesta materiaalien avulla ja opettaja kirjasi keskustelusta koonnit. 8.-luokkalaisten työryhmä kokosi luokkien vastaukset yhteen ja teki niistä esitelmän, jonka he esittelivät opettajille opekokouksessa maaliskuussa. 

Suurin osa oppilaista kokee tasa-arvon toteutuvan Arabian peruskoulussa. Luokkien 5.-9. vastauksissa nousi kuitenkin esille eri sukupuolten yhdenvertainen kohtelu erityisesti opettajilta. Luokissa oltiin keskusteltu, että tyttöoletettuja suositaan esim. tuntien häirinnän yhteydessä. Poikaoletetuille annetaan suuremmat seuraukset (kuten Wilma-merkintä) tunnin häirinnästä, kun taas tyttöoletetuille ei välttämättä tule seuraamuksia ollenkaan. Eri kulttuurien ja uskontojen välisen tasa-arvon koetaan toteutuvan, ja ne ajatellaan hyvänä asiana.


Oppilaat saivat tuoda toiveensa esille opettajille ja koulun henkilökunnalle siitä, että kaikkien olisi hyvä ja turvallista olla koulussa. 1.-4. luokat toivoivat opettajilta herkempää puuttumista kiusaamistilanteisiin, lisää välituntivalvontaa ja yhdenvertaista kohtelua kaikkia koulun oppilaita kohtaan. Oppilaat kokivat, että riita- ja kiusaamistilanteista on hankalaa mennä raportoimaan opettajille esim. välitunneilla. Vanhemmilta oppilailta 5.-9. luokilta nousi esiin samankaltaisia asioita: opettajat voisivat olla tarkempia välitunneilla ja puuttua enemmän tappeluihin. Pyydettiin myös, että opettajat kunnioittaisivat enemmän oppilaiden henkilökohtaista tilaa, pitäisivät enemmän fyysistä etäisyyttä (esimerkiksi pipoa ei otettaisi oppilaan päästä pois). Oppilaat toivoivat, että opettajat uskoisivat tasa-arvoisesti kaikkiin oppilaisiin ja että kaikilta odotettaisiin samoja asioita.

Oppilaille esitettiin kysymys siitä, mitä he toivoisivat toisilta oppilailta, että kaikkien olisi hyvä ja turvallista olla koulussa. Nuoremmat 1.-4. luokalaiset oppilaat olivat toivoneet, että vaatteista ja ulkonäöstä ei kiusattaisi, vanhempien oppilaiden tulisi käyttää parempaa kieltä ja lopettaa nuorempien uhkailu vanhemman iän varjolla. Oppilaiden tulee kunnioittaa toisia oppilaita. Ylemmillä luokilla nousi esille rauhallisuuden toivominen muilta, jotta tappeluilta vältyttäisiin. Haluttaisiin myös, että koulun oppilaat puhuisivat toisilleen siistimmin.


Suunnitelma tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisestä Arabian peruskoulussa (tehty syksyllä 2021)

  • Kaikki erilaisia kaikki samanarvoisia.”

- koulun aikuiset opettavat ja ohjaavat oppilaita toimimaan tasa-arvoisesti ja toisia kunnioittaen

- epätasa-arvoiseen käytökseen ja syrjintään puututaan aina

- opetuksessa ja muussa koulun toiminnassa otetaan huomioon erilaiset sukupuolet, mielipiteet ja taustat, jotta oppilaat oppivat ihmisten moninaisuudesta ja erilaisuudesta neutraalissa oppimisympäristössä

- opetuksessa ja koulun viestinnässä huomioidaan muunsukupuoliset, esimerkiksi sukupuolen ilmoittaminen kysyttäessä

Suvi, Iines ja Selma 8B


Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Riemukasta alkanutta lukuvuotta 23-24!

Varjovaalit